Obchodné podmienky

Nasledujúce obchodné podmienky sú platné pre všetky služby a tovar s nimi súvisiaci.

 

1. Základné ustanovenia

(1.1) Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o dielo (Zmluva o vytvorení diela a jeho použití) uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

(1.2) Predávajúcim je spoločnosť GLAF, s.r.o. so sídlom Zelenečská 61, 917 02 Trnava, IČO: 47 539 526, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 33376/T.

 

2. Objednávka

(2.1) Kupujúci si objednáva služby alebo tovar ponúkaný predávajúcim na základe zmluvy o dielo, prípadne vyplnením elektronického formulára objednávky.

(2.2) Zmluva o dielo alebo odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu i predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t.j. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby alebo tovar a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu.

(2.3) Kupujúci podpisom zmluvy alebo odoslaním objednávkového formulára potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami spoločnosti GLAF, s.r.o. na webových stránkach www.glafphotography.com a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky.

(2.4) Zmluva je uzatvorená momentom prijatia objednávky, resp. podpisom zmluvy oboma zmluvnými stranami.

 

3. Cena a platobné podmienky

(3.1) Cena služieb a tovaru je stanovená predávajúcim. Predávajúci oznámi aktuálnu cenu kupujúcemu pred dodaním predmetu zmluvy. Cena bude stanovená podľa individuálnych požiadaviek kupujúceho na základe výpočtu v závislosti od spôsobu vyhotovenia, použitého materiálu alebo náročnosti, či inštalácie. Cena je vždy dohodnutá s DPH, teda ako konečná cena.

(3.2) Platba za poskytnuté služby alebo tovar bude uhradená na účet predávajúceho v peňažnom ústave, v ktorom má vedený svoj účet.

(3.3) Kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet zmluvy v dohodnutom čase na adrese uvedenej v zmluve alebo objednávke, prípadne na inom dojednanom mieste. Pri preberaní je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť dodaného predmetu zmluvy. Pokiaľ je dodaný predmetu zmluvy viditeľne poškodený alebo zničený, kupujúci je povinný tovar neprevziať a bezodkladne kontaktovať predávajúceho.

(3.4) Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy uhradením úplnej ceny a ďalších peňažných plnení dohodnutých s predávajúcim, ak nie je v zmluve uvedené inak.

 

4. Dodanie

(4.1) Dodacie lehoty sú pre ponúkané služby alebo tovar rôzne, a to v závislosti od náročnosti ich vyhotovenia alebo uskutočnenia. Záväzný termín dodávky služieb alebo tovaru bude kupujúcemu oznámený pri podpise zmluvy alebo prijatí objednávky.

(4.2) Vo všeobecnosti je termín dodania do 30 pracovných dní odo dňa vykonania posledného úkonu smerujúceho k splneniu predmetu zmluvy, ak nie je v zmluve uvedené inak.

 

5. Odstúpenie od zmluvy

(5.1) Právo na odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho je vylúčené vzhľadom na to, že ponúkané služby alebo tovar sú vyhotovené podľa požiadaviek kupujúceho a boli prispôsobené výlučne pre jeho osobnú potrebu, alebo sa jedná o elektronický obsah.

(5.2) Kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z.z. § 7 Ods. 6.

(5.3) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak predmet zmluvy nie je možné splniť, a to z dôvodu, že cena oznámená kupujúcemu bola preukázateľne nesprávna alebo kupujúci neposkytuje potrebnú súčinnosť pri ďalšom plnení predmetu zmluvy.

 

6. Zodpovednosť za obsah

(6.1) Webové stránky predávajúceho môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby alebo tovar môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

(6.2) Predávajúci má ďalej záujem poskytnúť priestor pre kultivovanú, podnetnú a neagresívnu komunikáciu medzi ľuďmi za účelom spoznávania sa a výmeny názorov.

(6.3) Publikovaním príspevkov v diskusiách dáva používateľ súhlas so zverejnením týchto príspevkov alebo ich častí na internetových stránkach predávajúceho a súhlas s ich šírením prostredníctvom elektronických komunikačných sietí (najmä prostredníctvom internetu).

(6.4) Za zverejnené príspevky nemá používateľ nárok na žiadnu autorskú ani licenčnú odmenu.

(6.5) Predávajúci, ako prevádzkovateľ služby, si vyhradzuje právo zasahovať do diskusií, prípade pristúpiť k zmazaniu príspevkov alebo zablokovaniu konta, ak ich pôsobenie je prekážkou slušnej a vecnej diskusie a obťažujú ostatných diskutujúcich.

(6.6) Ak používateľ nesúhlasí s uvedenými pravidlami, nie je oprávnený využívať komunikačné služby, najmä prispievať do diskusií.

 

7. Ochrana osobných údajov

(7.1) Kupujúci výslovne súhlasí so spracovaním a využívaním osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu predmetu zmluvy (objednávku) ako aj identifikáciu.

(7.2) Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na samostatnej stránke: Ochrana osobných údajov

 

8. Záverečné ustanovenia

(8.1) Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01. 01. 2016. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.